Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimas pusiaukelės namuose

Nepriklausoma nuomonė dėl galimybių

Vadovėlių ir kitų mokymos si nepriklausoma nuomonė dėl galimybių vertinimo lyčių aspektu apžvalga Tyrimą atliko: Alina Martinkute-Varobej, Ramunė Narkevičiūtė, Virginija Skučiatė-Budrienė Nepriklausoma apžvalga apie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių — metų programos veiksmų plano — metams priemones Tyrimą atliko: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Tyrimo tikslas: įvertinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo padėtį, analizuojant pagrindinį vyriausybinės lyčių lygybės politikos darbotvarkės dokumentą ir jo priėmimo procesus.

Šeimos ir darbo derinimo pasirinkimas viešajame ir privačiame sektoriuose Tyrimą atliko: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokie veiksniai paskatintų darbuotojus grįžti nepriklausoma nuomonė dėl galimybių darbą pirmaisiais metais po vaiko gimimo, apklausiant ministerijų ir vienos privačios bendrovės darbuotojus.

Projekto koordinatorius - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla  Tyrimo atlikėjai: Gediminas Andriukaitis, Birutė Sabatauskaitė Lietuvos žmogaus teisių centras.

Projekto partneris - Lietuvos žmogaus teisių centras. Romų tautybės asmenų padėtis lyginant su kitais šalies gyventojais Tyrimą atliko: VšĮ "Diversity Development Group" Tyrimo tikslas: surinkti reprezentatyvius duomenis apie romų tautybės asmenų padėtį pagal rodiklius, nurodytus Romų integracijos į Lietuvos visuomenę metų veiksmų plano 3 priede, ir palyginti su bendru šalies gyventojų vidurkiu pagal Lietuvos statistikos departamento metinio pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis.

2016 m. JAV valstybės departamento pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje

Lietuvos gyventojų požiūris į smurtą artimoje aplinkoje lapkričio mėnuo  Reprezentatyvi apklausa Tyrimą atliko: visuomenės ir nuomonės rinkos tyrimų centras "Vilmorus". Dvejetainiai variantai btcon tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonės apie smurtą prieš moteris, vyriškumą ir vyrų įsitraukimą į kovą prieš smurtą pokyčius, lyginant su m.

Negalią turinčių moterų padėties tyrimas Tyrimą atliko: dr. Eglė Šumskienė, Rita Nepriklausoma nuomonė dėl galimybių, dr. Jurga Jonutytė, dr.

nepriklausoma nuomonė dėl galimybių

Gintaras Šumskas Tyrimo tikslas: išanalizuoti negalią turinčių moterų gyvenimo kokybę, ypatingą dėmesį skiriant dviejų diskriminavimo pagrindų — lyties ir neįgalumo tarpusavio sąveikai. Tyrimą atliko: R. Brazienė, I. Mikutavičienė, A.

LIETUVIAI PALAIKO KATALONIJOS SIEKĮ TAPTI NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

Dorelaitienė, U. Žalkauskaitė, J. Jurkevičienė Tyrimo tikslas: atlikti vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties į si traukimo į darbo rinką galimybių tyrimą.

Inga Žalėnienė, hab. Ona Gražina Rakauskienė ir Danguolė Grigolovičienė. Tyrimo išvados: metais atliktas akademinės bendruomenės tyrimas parodė, kad nepaisant visų Lietuvoje priimtų įstatymų ir strateginių dokumentų,  akademinėje bendruomenėje situacija lyčių lygybės klausimu vis dar neatitinka standartų.

LIETUVIAI PALAIKO KATALONIJOS SIEKĮ TAPTI NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

Pirma, vyrai užima visas aukščiausias vadovaujačias pozicijas, tuo tarpu moterys užima žemiausio lygio administracines pareigas. Antra, tarp akademinių ir mokslinių tyrimų darbuotojų, moterys užima žemiausias pozicijas. Trečia, moterys ir vyrai vienodai dalinasi žemiausio lygio vadovaujančias pareigas. Iššūkiai religinei įvairovei Lietuvoje: religinių mažumų perspektyva. Mokslo studija  Tyrimą atliko: doc. Milda Ališauskienė ir Donatas Glodenis. Tyrimo tikslas: Apibendrinant iki m.

Nijolės Oželytės pasisakymas Sausio 13 osios proga moksleiviams

Šia mokslo studija ir siekiama išsamiau atskleisti realią religinių mažumų bendruomenių narių situaciją Lietuvoje bei leis pasiūlyti rekomendacijas šios situacijos gerinimui ateityje. Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas  Tyrimą atliko: prof.

Boguslavas Gruževskis, dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Giedrė Okunevičiūtė Tyrimo dalykas: Apklausos dalyviai turėjo nurodyti su kuriomis žmonių grupėmis nenorėtų gyventi kaimynystėje ir dirbti vienoje darbovietėje, taip pat kaip pakito jų nepriklausoma nuomonė dėl galimybių į tas grupes. Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai  Tyrimą atliko: Vita Petrušauskaitė Tyrimo eiga: Analizuojama ne visos romų bendruomenės, o mokyklinio amžiaus romų vaikų situacija ir jų galimybės mokytis bei gauti reikiamą pagalbą.

Buvo atliekama teisės aktų, antrinių šaltinių apžvalga, kokybiniai interviu su švietimo lauko veikėjais — mokyklų darbuotojais, savivaldybių specialistais, NVO atstovais — dviejose Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus miesto savivaldybėje, kurioje fiksuojamas didžiausias romų moksleivių skaičius Lietuvoje, ir Ukmergės rajono savivaldybėje, kurioje — m.

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje. Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams  Tyrimą atliko: dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Rasa Kavaliauskaitė, Ginta Žemaitaitytė Tyrimo eiga: pirmoje tyrimo dalyje atlikta neįgaliųjų padėties Lietuvos darbo rinkoje, ES šalių patirties neįgaliųjų užimtumo didinimo srityje analizė ir dalyvavimo aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse analizė neįgaliųjų vertinimu.

Antroje tyrimo dalyje pateikiama Vilniaus seniūnijų pastatų — administracinių, švietimo, medicinos, paslaugų, prekybos ir kitų verslo įstaigų, kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų — pritaikymo neįgaliųjų poreikiams tyrimo ataskaita. Atliekant aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimą, buvo parengta speciali visuomeninės paskirties objektų vertinimo nepriklausoma nuomonė dėl galimybių bei metodika, patikrą vykdė neįgalūs ekspertai.

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas Tyrimo atliko: dr. Tadas Leončikas Tyrimo eiga: atliktas tyrimas siekė išanalizuoti socialinės politikos kontekstą bei įvertinti romų padėtį taip, kad atsispiriant nuo šiandieninės socialinės politikos elementų būtų galima suformuluoti konkrečias priemones, kurios padėtų mažinti romų atskirtį.

Pagrindinis dėmesys šiame tyrime skirtas romų darbo patirčiai, socialinės minimali suma 24 variantas ir užimtumo skatinimo klausimams. Neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje Tyrimą atliko: Deimantė Šėporaitytė ir dr.

nepriklausoma nuomonė dėl galimybių

Artūras Tereškinas Tyrimo tikslas: Šioje studijoje analizuojamos neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybės Lietuvoje. Pirmoje studijos dalyje aptariamos teorinės įžvalgos, tyrimai ir tendencijos, susijusios su neįgaliųjų įsidarbinimu ir mokslu Lietuvoje bei pasaulyje. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų LGBT teisių apsauga ir socialinės atskirties tyrimas Tyrimą atliko: dr.

Politikos galimybių studijoje – dirbtinio intelekto taikymo perspektyvų apžvalga

Arnoldas Zdanevičius, dr. Jolanta Reingardė, Jolanta Samuolytė Tyrimo tikslas: esant aukštam nepakantumo lygiui LGBT atžvilgiu, įvertinti netradicinės seksualinės orientacijos žmonių teisių apsaugą Lietuvoje, identifikuoti šių teisių apsaugos ir įgyvendinimo trūkumus bei pateikti galimus gynybos būdus.

Sociologo teigimu, tokiems rezultatams daro įtaką ir tai, kad Lietuva dar ne taip seniai buvo Sovietų Sąjungos dalis, todėl ir nepriklausomybės siekis lietuviams yra puikiai pažįstamas. Tokiam sprendimui nepritaria ir mano, kad Katalonijos paskelbta nepriklausomybė yra neteisėtas siekis, tik septintadalis 15 proc.

Atlikus šią apžvalgą - pateikti išvadas ir rekomendacijas. Kitas studijos tikslas yra analizuoti socialinės atskirties sąvoką ir pristatyti m.

nepriklausoma nuomonė dėl galimybių

Diskriminacija dėl religijos ir įsitikinimų Lietuvoje  Tyrimą atliko: Naujųjų religijų informacijos ir tyrimų centras. Tyrimo tikslas: siekti lygių galimybių Lietuvos Respublikoje įvairias religijas išpažįstantiems žmonėms ir jų grupėms, panaikinti diskriminaciją religiniu pagrindu ir įgyvendinti sąžinės laisvės principus. Tyrimą sudarė keli etapai: reprezentatyvus sociologinis kiekybinis tyrimas, kokybinis tyrimas apie diskriminaciją dėl religijos ir įsitikinimų bei Lietuvos Respublikos teisinės bazės, susijusios su tikėjimo ir įsitikinimų laisve, analizė Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje Nepriklausoma nuomonė dėl galimybių atliko: Mykolo Romerio universiteto sociologės doc.

Sarmitė Mikulionienė, doc. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Tyrimo tikslas: atskleisti diskriminacijos dėl amžiaus sampratą ir su darbo santykiais susijusią diskriminavimo dėl amžiaus patirtį šalies viešajame sektoriuje, siekiant formuluoti rekomendacijas Lietuvoje įgyvendinti lygias galimybes visų kartų atstovams.